Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

 

 

Jelen tájékoztató tartalmazza az Üzemeltető (egyben Adatkezelő) által működtetett www. oriworld.hu egyedi domain megnevezésű internetes oldalrendszer (website) – továbbiakban: Honlap használatával összefüggő adatvédelmi, adatkezelési szabályokat.

 

A Honlap felhasználó (egyben: Érintett) által megadott személyes adatok kezelése és tárolása során az Adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelemről szóló 2016/679 rendelete, az Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, az adatvédelmi hatóság (NAIH) állásfoglalásai és a jelen Tájékoztató figyelembe vételével jár el.

 

Az Adatkezelő az érintett hozzájárulásával, önkéntesen megadott adatokat célhoz kötötten, bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

 

A Honlap használata során, a regisztráció előtt kérjük, szíveskedjen megismerni a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket, mivel a regisztráció esetén azok – egyoldalú nyilatkozattal – elfogadottnak tekintendők, meghatározva az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban a felek jogait és kötelezettségeit, az adatkezelés jogalapját, célját, a kezelt adatok körét, az adatvédelmi incidens eseteit és a jogérvényesítési lehetőségeket.

 

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Hegedüs Tamás egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: 29163681

Adószám: 65892220-2-32

Székhely: 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor út 58.

 

Adatkezelőként intézkedésre jogosultak: Hegedüs Tamás és Besze Klaudia
 Telefon elérhetőség: + 36 70 425 7546 (Tomi) +36 70 908 7357 (Klau)

E-mail cím: info@oriworld.hu

 

 

Az Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató hatálya:

 

A jelen tájékoztató szabályait az Üzemeltető (adatkezelő) által kezelt valamennyi személyes adat vonatkozásában alkalmazni kell, függetlenül az adatok megadásának időpontjától és módjától, így különösen az alábbi érintettek vonatkozásában:

 

 • akik a honlapounkon jelentkeznek abból a célból, hogy az adatkezelő regisztrálja őket az Oriflame-nél szépségtanácsadóként,
 • akik a meglévő adatbázisban szerepelnek, mivel korábban adták meg az adataikat és már megtörtént az Oriflame-nél a regisztrációjuk,
 • akik Oriflame csoportunkhoz szépségtanácsadói csapatunk tagjai által vagy az Oriflame által hozzánk közvetített módon, azaz NEM az Oriworld.hu oldalon keresztül regisztráltak az Oriflame-hez, ezáltal csapatunkhoz,

–          akik az un. külsős hírlevelek küldését igénylik az Oriflame-nél történő regisztrációjuk nélkül.

 

A jelen tájékoztató hatályba lépését megelőzően rendelkezésre bocsájtott adatok vonatkozásában a tájékoztatónak az Érintett általi megismerhetőségének időpontjától számított 20 nap elteltével, ha az Érintett nem kéri az adatai törlését, akkor vélelmezni kell, hogy az Érintett az adatkezeléshez hozzájárult.

 

 

 

Értelmező rendelkezések:

 

1.Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

 1. személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

 

 1. személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anyja leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az Érintett azonosítására;

 

 1. hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

 1. tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerelése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

 1. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 1. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

 1. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 1. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a tárolt adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 1. Az Érintett önkéntesen megadott adatainak felhasználásával és az adatkezeléshez történő hozzájárulásával lehetővé váljon az Oriflame vásárlói klubhoz történő csatlakozás, az Oriflame Hungary Kft. törzsvásárlói rendszerébe történő regisztrálás.

 

Az Adatkezelő az Érintett kifejezett hozzájárulásával a megadott adatok felhasználásával regisztrálja az Érintettet, mint szépségtanácsadót. Az ennek során továbbított adatok kezelésére, védelmére az Oriflame adatvédelmi tájékoztatója az irányadó. Az Érintett az Oriflame adatvédelmi tájékoztatójának ismeretében járul hozzá a regisztrációhoz szükséges adatok továbbításához.

 

Az adatkezelés célja továbbá, hogy az Üzemeltető a honlap és más elektronikus kapcsolat, telefon, sms útján az Érintettek részére az Oriflame-mel és az Oriflame vásárlói klubbal összefüggő tájékoztatást, szponzorálást, üzleti tanácsadást nyújtson, elősegítve, támogatva a vásárlói klubban való részvételük, üzletépítésük eredményességét.

 

 • Az Adatkezelő az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, a regisztrációval kifejezetten megadott hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Az Adatkezelő a honlapra látogatók közül kizárólag csak azon Érintettek adatait kezelik, akik saját elhatározásukból regisztrálnak.

 

 

A Felhasználó kezelt személyes adatainak köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefon
 • lakcím/szállítási cím
 • születési idő
 • Oriflame-nél történő regisztráció során kapott szépségtanácsadói kód

 

 

Adatkezelésére jogosultak

A Honlap tulajdonosai Hegedüs Tamás és Besze Klaudia

 

 

Az adatok rögzítésének és tárolásának módja

 

 1. Az Adatkezelő az Érintettek személyi adatait elektronikusan rögzíti.

 

Az Adatkezelő az adatokat közvetlenül az Érintettektől veszi fel azt követően, hogy az adatkezelés célja, a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama az Érintettek számára a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján megismerésre és elfogadásra került.

 

A regisztrációra, adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó a Honlapon nyilatkozik arról, hogy az adatkezelést a vonatkozó szabályok szerint elfogadja.

 

A regisztráció alkalmával történő személyes adat rendelkezésre bocsájtásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében, azok megadásakor ismert célra az Adatkezelő felhasználja.

 

 1. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatokat oly módon kezeli, hogy ahhoz illetéktelen ne férhessen hozzá és adatvesztés vagy törlés veszélye ne álljon

 

Az Adatkezelőtől – ide nem értve az Oriflame Hungary Kft. részére történő átadást – az adatok az Érintettek hozzájárulása nélkül nem kerülnek ki.

 

 1. Az Üzemeltető a Honlapon saját szolgáltatásain valamint a törzsvásárlói klub partnercége által forgalmazott termékeken kívül nem hirdet más terméket illetve szolgáltatást.

Az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevétele esetén egyedi azonosítót cookie-t, sütiket helyez el a felhasználó számítógépén az Adatvédelmi tájékoztató mellékletét képező külön szabályozás szerint.

Az Üzemeltető tájékoztató anyagokat küldhet a szolgáltatás tartalmával, igénybevételével kapcsolatos változásokról, melyek küldését a Felhasználó letilthatja.

 

 1. Ha a Felhasználó egy másik személy nevében vagy érdekében, esetleg megbízásából veszi igénybe a szolgáltatást, az Ő felelőssége az Érintett személy adatainak közléséhez történő beleegyezés megszerzése. A hozzájárulás tényének bizonyítása, ebből eredő vita esetén a Felhasználót

 

 1. Az Üzemeltető a Honlapon keresztül megismerhető Oriworld.hu által biztosított szolgáltatás nyújtására Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 3.§. alapján előzetes engedély, valamint a NAIH nyilvántartási rendszerbe történő bejelentés nélkül

 

 

Az adatkezelés elvei

 

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell

 

 1. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 1. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. Ha az Érintett hozzájárulását adta, illetve az adatkezelés jogszabályon alapul, az Adatkezelő jogosult a szóban forgó adatokkal további adatkezelés végzésére.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 1. Az Érintett kifejezett hozzájárulása az adatok kezelésére és az Oriflame Hungary Kft. részére történő továbbításra a regisztráció elvégzése céljából.

 

2.A 16. életévét be nem töltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

 

 1. Az Érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az Érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az Érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

 

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

 

Az adatbiztonság követelménye

 

 1. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

 

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 1. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

 

 1. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak az Érintett kérelmére történő törléséig tart.

 

 

Az Érintettek jogai és érvényesítésük

 

 1. Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
  1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

 1. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

 1. Az Érintett adatait törli az Adatkezelő, ha az Oriflame-nél megszűnik a szépségtanácsadói tagsága.

 

 

Adatvédelmi incidens és annak kezelése

 

 1. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

 

 1. Ha a panaszkezelés, az előzetes egyeztetés a Felhasználó részére nem kielégítő, úgy jogi eljárást kezdeményezhet a panasz jellegének megfelelő hatóságnál vagy a bíróságnál.

 

 1. Az Érintett, az Info. tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. naih.hu) fordulhat vag
 • Bíróság előtt érvényesítheti

 

 1. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weblapon történő tájékoztatás mellett a felhasználási feltételeket megváltoztassa, melyek meghatározott időponttól, ennek hiányában a weblapon történő közzététel időpontjától hatályosak. A felhasználási feltételek módosulásának elfogadását jelenti, ha a Felhasználó a hatálybalépés időpontjától számított 15 napon belül nem kezdeményezi a regisztrációja törlését.

 

 1. A Felhasználók a weblap használatával, működésével valamint a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket, panaszokat kizárólag elektronikus úton, az Üzemeltető megadott e-mail címére küldhetik

Az Üzemeltető az észrevételeket feldolgozza és a szolgáltatás fejlesztése során figyelembe veszi, a panaszokat kivizsgálja és a felelősségi körébe tartozó esetekben, annak eredményéről, a megtett intézkedésről a Felhasználót értesíti.

 

 1. Ha Felhasználó az általános szerződési feltételekkel ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy jogszabállyal ellentétesen jár el, mellyel összefüggésben az Üzemeltető eljárás megindítását kezdeményezi, az ügyfél azonosítása céljából személyes és egyéb adatait felhasználhatja.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását valamely Felhasználó irányába megtagadja.

 

 1. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen általános szerződési feltételek az Üzemeltetőre azok weblapon történő közzétételétől, a Felhasználóra a regisztrálástól, aláírás nélkül is kötelezőek.

 

 

Közzététel dátuma: 2018. 06.10.

 

 

Üzemeltető / Adatkezelő

 

 

Melléklet:

 

Cookie (süti) szabályzat

Cookie-k (sütik) használata a www.oriworld.hu weboldalon

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a

felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról.

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és

általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi

 

tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja.

A cookie-k típusai

 

 • Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
 • Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban

meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

 • Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben a Oriworld.hu )
 • Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

 

Milyen sütiket használunk és miért?

 

 • Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
 • Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;
 • Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra;
 • Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
 • Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez.

 

Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

 

 • Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát).

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a vevőink

érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
 • Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra
 • Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével.
 • Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez.

 

A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

 

A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó

 

kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

 

 • Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;
 • Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a

 

A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

 

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy

cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől

eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: Firefox

Google Chrome Internet Explorer 11

Internet Explorer 10

Internet Explorer 9

Internet Explorer 8 Safari

 

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként

lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

További információk a cookie-król

 

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat: http://www.youronlinechoices.com/hu/

http://www.allaboutcookies.org/ http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe Google Analytics Cookie-k

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/